-

Kapcsolatfelvétel

Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft

E-mail:
palyazat@nyugatpannon.hu
Kapcsolatfel...

Kapcsolatfelvétel1

Pintér Zsolt, cégvezető

közgazdász, projektmenedzser, pályázatíró, tanár, állami pályázatértékelő szakértő

E-mail: palyazat@nyugatpannon.hu

Telefon:  +36 30 693-7066 (kérem, hogy elsősorban e-mailben, illetve az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)

Facebook: https://www.facebook.com/zsolt.pinter.963Pályázati hírek

Bértámogatás a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében

2020.04.19. 12:42Bértámogatás a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében

A bértámogatás igénybevételének feltételei: 

 

A munkavállaló részéről:

◦ nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,

◦ a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll, és nem tölti a felmondási idejét,

◦ a támogatás igénybevételekor vállalja:

   • a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést,

   • azt, hogy a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való     visszatérésnek

   • azt, hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.

   • Fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő 30%-ának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól.

   • a munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége nem áll fenn,

 

A munkaadó részéről:

◦ a munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,

Csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a hetven százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartalmú (tehát csak azoknál alkalmazható, akiknél pl. napi 8 óráról napi 4 vagy 5 órára lett csökkentve a munkaidő);

      • a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette,

       • legalább hat hónapja működik, és a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában,

       • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, valamint e feltételek fennállását igazolja,

       • nem áll végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és

       • 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

        • a támogatás iránti kérelmében bemutatja:

            ◦ a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit,

            ◦ ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését,

            ◦ a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,

            ◦ hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek;

• a támogatás igénybevételekor vállalja:

     ◦ a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára (max 3 hónap), valamint további 1 hónapig:

     ◦ azt, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor, és

     ◦ azt, hogy a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak,

     ◦ azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját,

     ◦ azt, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.

A támogatás feltétele még, hogy a munkaidőkeret már lejárt vagy lezárásra került. Továbbá a munkavállalónak és a munkaadónak a támogatás igénybevételével vállalnia kell, hogy megállapodnak a csökkentett munkaidőben, továbbá a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben, legalább a támogatás időtartamára.

Nem nyújtható e rendelet szerinti támogatás az Mt. 53. §-a (munkaszerződéstől eltérő helyen, munkakörben történő foglalkoztatás) valamint 214. § (1) bekezdés a) pontja szerinti (munkaerő-kölcsönzés) foglalkoztatáshoz.

A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja (2020.03.11) szerinti távolléti díj személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének 70%-a, de maximum a minimálbér kétszerese (bruttó 322 000 Ft, ami nettó 214 130 Ft-ot jelent).

A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg, időtartama három hónap.

 

A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra.

A támogatás köztehermentes, továbbá fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.

Példa:

A munkavállaló teljes munkaidőben bruttó 161 000 Ft/hó béren volt foglalkoztatva, majd a veszélyhelyzet bejelentését követően napi 4 órára csökkentett munkaidőben bruttó 80 500 Ft/hó bért kap. Távolléti díja szja-val és járulékkal csökkentve – az egyszerűség kedvéért – 2020. március 11-én 107 065 Ft. Áprilisban már a nettó bére 53 533 Ft. A két szám különbözete 53 532 Ft, aminek a 70 %-át az állam átvállalja, tehát ha minden feltételnek megfelelnek, és eleget tesznek a felek, 37 472 Ft-ot utal a munkavállaló részére.

A távolléti díj összegéig fennmaradó (minimum) 16 060 Ft-ot a munkáltatónak kell vállalnia (mivel vállalta azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját), egyéni fejlesztési időre járó bérként kifizetve a dolgozónak, aki vállalja, hogy ebben az időben a munkáltató rendelkezésére áll, például tanul, fejleszti a munkaköréhez kapcsolódó tudását.

A támogatás a munkaadó és munkavállaló együttes kérelmére nyújtható be.

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be.

A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a munkaszerződés módosítást és a megállapodást arról, hogy a felek vállalják a csökkentett munkaidőt, továbbá azon túl az egyéni fejlesztési időt.

A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni.

A kormányhivatal

  • a kérelem tekintetében nyolc munkanapon belül megvizsgálja az e rendeletben foglalt feltételek fennállását;

  • határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a kérelem elutasításáról;

  • ha a kérelem megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek, a kérelem alapján a munkavállaló részére támogatást nyújt.

  • ha a kérelem elutasításra került, a munkaadó és ugyanazon munkavállaló legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.

A 47/2020 Korm. rendelet munkajogi szabályainak kiegészítése (104/2020. Korm. rendelete)

– a munkáltató elrendelhet legfeljebb 24 havi munkaidőkeretet;

– munkáltató e rendelet hatályba lépését megelőzően elrendelt munkaidőkeretet 24 havi időtartamra meghosszabbíthatja,

– az Mt. munkaidőre (99. §) és pihenőidőre (104–106. §) vonatkozó rendelkezéseitől nem lehet eltérni

– az e rendeletben foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződés rendelkezéseit a veszélyhelyzet megszűnéséig nem lehet alkalmazni.


Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar