-

Kapcsolatfelvétel

Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft

E-mail:
palyazat@nyugatpannon.hu
Kapcsolatfel...

Kapcsolatfelvétel1

Pintér Zsolt, cégvezető

közgazdász, projektmenedzser, pályázatíró, tanár, állami pályázatértékelő szakértő

E-mail: palyazat@nyugatpannon.hu

Telefon:  +36 30 693-7066 (kérem, hogy elsősorban e-mailben, illetve az alábbi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)

Facebook: https://www.facebook.com/zsolt.pinter.963Pályázati hírek

Piacvezérelt Kutatás-fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása

2020.04.20. 12:26Piacvezérelt Kutatás-fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása

A pályázati felhívás célja:

 a piacképes termék vagy szolgáltatás fejlesztése. Lehetőség van már meglévő prototípus piaci termékké fejlesztésére is. A fizikai befejezésig piacra vihető termék, technológia, szolgáltatás előállítása szükséges. A fenntartási időszak során kiemelten fontos a kutatás-fejlesztési tevékenység során létrejövő eredmény piaci hasznosulása, melyet a támogatási kérelemben részletesen ismertetni kell (piac, árbevétel növekedésének várható mértéke).

A rendelkezésre álló forrás összege:

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40,88 Mrd forint. 130 – 150 db

A támogatás mértéke, összege

Minimum 100 millió maximum 800 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege: 

az „A” alprogramban

 minimum 100 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén,

 minimum 150 millió Ft konzorcium esetén és

 maximum 400 millió Ft (önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt),

a „B” alprogramban

 minimum 400 millió Ft és

 maximum 800 millió Ft.

Támogatási kategória és a maximális támogatási mérték

- csekély összegű (de minimis) támogatás esetén 60 % -os az intenzitás

- A „B” alprogram esetén projektenként a támogatás min. 65%-a profitorientált gazdasági társasághoz

(GFO: 113, 114, 116, 117, 141 és 226) kell kerüljön a tervezés és magvalósítási időszak alatt is.

- Az „A” alprogram esetén a támogatás 100%-a profitorientált gazdasági társasághoz kell, hogy kerüljön.

A pályázat keretében „A” és „B” alprogram kerül meghatározásra.

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan, vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeik támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak felsőoktatási intézményeket, kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: az „A” alprogram esetén 21,88 milliárd forint, a „B” alprogram esetén 20 milliárd forint.

Támogatást igénylők köre

- „A” alprogram esetében: önállóan és konzorciumi formában is van lehetőség támogatási

kérelmeket benyújtani, a konzorcium legfeljebb 3 tagú lehet.

- „B” alprogram esetében: kizárólag konzorciumi formában, a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet

  - Jogi személyiségű profit orientált vállalkozások, és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 116, 117, 141 GFO kóddal rendelkezők, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak a KATA hatálya alá, valamint minimum két teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek

a) Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyek

 113, 114, 116, 117, vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,

 kettős könyvvitelt vezetnek,

 nem tartoznak a KATA hatálya alá és

 minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó, jóváhagyott és közzétett beszámolóval

rendelkeznek

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek

 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599 vagy 931 GFO kóddal rendelkeznek

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében nevesítettek államilag elismert

nem állami felsőoktatási intézményként és

 Az 599-es GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben

 a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek

 311, 312, 322, 341, 342, 381 vagy 382 GFO kóddal rendelkeznek és

 a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek

minősülnek.

 a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal

 összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a

 továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő

 szervezetnek minősülnek5.

d) Nonprofit gazdasági társaságok, amelyek

 572 vagy 573 GFO kóddal rendelkeznek,

 kettős könyvvitelt vezetnek,

 nem tartoznak a KATA hatálya alá,

 minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó, jóváhagyott és közzétett beszámolóval

rendelkeznek és

 a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek

minősülnek.

A 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti mikrovállalkozás sem az „A” sem a „B”alprogram esetében nem pályázhat.

Jogosultság további feltételei

Az alábbi szempontok minden vállalkozás esetén külön-külön vizsgálandók, annak külön-külön is meg kell felelniük.

 A vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti

átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 10 főnél.

 A vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti

saját tőkéje nem lehet negatív.

 A projekt összköltsége nem lehet magasabb a vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre

vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél.

 A vállalkozás által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a vállalkozás utolsó lezárt, teljes

(365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.

 A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a vállalkozás

utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 100%-ánál.

Elszámolható költségek

 Alkalmazott (ipari) kutatás: (maximum a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeinek 50%-a)

 De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 70%.

 Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át (nagyvállalkozás esetében 30%-át), azaz a támogatás maximális intenzitása 40% (nagyvállalkozás esetében 30%).

Támogatási intenzitás

Támogatható tevékenység     Kisvállalkozás   Középvállalkozás   Nagyvállalkozás

Alkalmazott (ipari) kutatás      70%                   60%                       50%

Kísérleti fejlesztés                  45%                   35%                       25%

 Támogatható tevékenységek

 Önállóan támogatható tevékenységek: - Kísérleti fejlesztés

Önállóan nem támogatható fejlesztések:

- Alkalmazott ipari kutatás

- Eljárási és szervezési innováció

- Eszközbeszerzés

- A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap

infrastrukturális fejlesztések

- Immateriális javak beszerzése

- Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás) - Projekt koordinációs tevékenység

- Közbeszerzési tevékenység

- Piacra jutási tevékenység

- Iparjogvédelmi tevékenység

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az „A” alprogram esetén minimum 12 - maximum 36 hónap, a „B” alprogram esetén minimum 24 - maximum 48 hónap.

Mérföldkövek

A projekt megvalósítása során az „A” alprogram esetén legalább egy, legfeljebb három, a „B” alprogram esetén legalább kettő, legfeljebb négy mérföldkövet lehetséges tervezni. Egy mérföldkő 12 hónaposra tervezhető (csak a záró mérföldkő lehet kevesebb, mint 12 hónap).

Előleg igénylése

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

 A projekt megvalósításához előleg igényelhető. Az összes igényelt előleg az államháztartáson belüli kedvezményezettek esetén legfeljebb a támogatás 90%-a, egyéb esetekben legfeljebb a támogatás 75%- a.

 Államháztartáson kívüli kedvezményezettek esetén a támogatási összeg utolsó 25%-a előlegként vagy részteljesítésként nem fizethető ki, csak a záróbeszámoló elfogadása után folyósítható.

 Államháztartáson belüli kedvezményezettek esetén a támogatási összeg utolsó 10%-a előlegként vagy részteljesítésként nem fizethető ki, csak a záróbeszámoló elfogadása után folyósítható.

Fenntartási idő

3 év (nagyvállalat / egyetem esetében 5 év)

Területi korlátozás

A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó bejegyzett székhelye vagy telephelye, vagy fióktelepe lehet, országosan.

Kötelező vállalás

A fejlesztés értékesítéséből származó árbevétel a projekt befejezését követő 3 egymást követő évben el kell érje a támogatási összeg legalább 30 %-át.

A támogatási kérelem várható benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek várhatóan 2020. május 22-től, augusztus 31-ig lesz lehetséges.Vissza az előző oldalra!
Nyugat-Pannon Vállalkozásfejlesztési Kft - Magyar